Unitate militară din Focșani angajează contabil gradul I

Sursa foto: ata.es

Unitatea Militară 01457 Focşani organizează concurs de ocupare a postului vacant de execuţie de Contabil gradul I din cadrul microstructurii Salarizare şi decontări/ Contabil şef. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt absolvirea cel puţin a studiilor medii cu diplomă de bacalaureat în domeniul economic; vechime în muncă în specialitatea studiilor în domeniul economic, cel puţin 3 ani şi 6 luni; nivelul de acces al funcţiei la informaţii clasificate este secret de serviciu; în acest sens este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”; cunoştinţe de operare pe calculator: utilizarea în condiţii bune a tehnicii de calcul, a sistemului de operare WINDOWS, a aplicaţiei MICROSOFT OFFICE și abilitatea de negociere, spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01457 Focşani,  în perioada 09 – 26.08.2019,  între orele 08.00 – 16.00. Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 26 august 2019, ora 16.00. Proba scrisă se desfăşoară la sediul UM 01457 Focşani,  în data de 02 septembrie 2019, ora 11.00. Afişarea rezultatelor probei scrise va fi pe 03.09.2019, ora 16.00, sediul UM 01457 Focşani şi pe pagina de internet  www.brigada8art.ro. Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 01457 Focşani, în data de 04.09.2019, intervalul orar 08.00 – 16.00. Rezultatul soluţionării eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise se afişează în data de 05.09.2019, ora 16.00, la sediul U.M. 01457 Focşani şi pe pagina www.brigada8art.ro.

Interviul se desfăşoară la sediul UM 01457 Focşani, B-dul Bucureşti, nr. 4 – 6, Jud. Vrancea în data de 06.09.2019, începând cu ora 10.00. Afişarea rezultatelor la interviu – 09.09.2019, ora 16.00, la sediul UM 01457 Focşani şi pe pagina de internet  www.brigada8art.ro. Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului interviului – 10.09.2019 între orele 08.00 – 16.00, la sediul UM 01457 Focşani. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul  interviului şi afişarea rezultatelor soluţionării acestora – 11.09.2019, ora 14.00, sediul UM 01457 Focşani şi pe pagina de internet www.brigada8art.ro. Comunicarea rezultatelor finale – 11.09.2019, ora 16.00, sediul UM 01457 Focşani şi pe pagina de internet www.brigada8art.ro. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare se pot obţine la ssediul UM 01457 Focşan şi pe pagina de internet www.brigada8art.ro.

You might also like