Primăria Corbiţa caută şofer pentru microbuzul şcolar

Sursa foto: ziare.com

Unitatea administrative teritorială organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a unui post de șofer microbuz transport elevi. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pentru ocuparea postului contractual vacant de șofer microbuz transport elevi, condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: minimum studii generale; cunoștințe minime mecanică; permis de conducere categoriile B, C, D, E; atestat și vechimea în muncă minimum 2 ani. Termenul limită de depunere a dosarelor este 19 iulie 2019, ora 14:00. Pe 22 iulie 2019, ora 10:00 va avea loc proba scrisă, iar mai apoi pe 24 iulie 2019, tot de la ora 10:00, candidații vor susține interviul interviu. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Corbiţa organizează la sediul său din comuna Corbiţa, Strada Principală, satul Șerbănești, judeţul Vrancea, tel. 0237.270.505. Primăria Corbiţa mai organizează concurs și pentru postul vacant de referent I. Pentru ocuparea postului contractual vacant de referent I candidații trebuie să îndeplinească drept condiții speciale: studii medii/superioare (studiile superioare constituie avantaj) și să aibă vechimea în muncă – 1 an în domeniul educației și/sau asistenței sociale. Termenele de depunere a dosarelor de înscriere, a probei scrise și interviului sunt cele menționate anterior, în material.

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More