Concursuri de angajare la Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vrancea. Se caută medici veterinari

Instituția vrânceană organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție temporar vacante, de medic veterinar debutant (1 post) – condiții specifice: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență; specializarea – medicină veterinară; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului; de medic veterinar, gradul III (1 post) – condiții specifice: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență; specializarea – medicină veterinară; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 1 an; experiență în activitatea de control oficial alimente de origine animală; de inginer, gradul I (1 post) – condiții specifice: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență; specializarea – tehnologia prelucrării produselor agricole, tehnologie și control in alimentație publică și turism; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 3 ani; experiență în activitatea de control oficial alimente de origine nonanimală; de muncitor calificat, treapta I (1 post) – condiții specifice: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat – economice și de șofer treapta I (1 post) – condiții specifice studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, carnet de conducere.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 17 septembrie 2019, iar pe data de 24 septembrie 2019, ora 11:00, va avea loc proba scrisă, la sediul Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Vrancea, urmând ca data și ora interviului să fie comunicate ulterior. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vrancea, din Focşani, Str. Brăilei nr. 121b. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială, sau aici:

You might also like