Angajări la o unitate militară din Focșani

Unitatea Militară 02542 Focşani din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții vacante de personal civil contractual: referent de specialitate debutant/studii superioare, fără vechime în specialitatea studiilor; referent debutant/studii medii, fără vechime în specialitatea studiilor; muncitor calificat, gradul IV – zidar/studii medii sau școală profesională sau calificare la locul de muncă în meseria de zidar, fără vechime în muncă. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 14 octombrie 2019, ora 15:00. Pe 21 octombrie 2019, la ora 10:00 va avea loc proba scrisă, urmând ca pe 28 octombrie 2019, tot la ora 10:00, candidații care trec de ptima etapă să susțină interviul. Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la sediul U.M. 02542, B-dul Bucureşti nr. 1-3, localitatea Focşani, telefon 0237/213.155, int. 135 sau 138.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: