Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă ordinara în data de 11 august 2022, ora 10.00

 

DISPOZIŢIA nr. 282 din 05 august 2022

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă ordinara în data de 11 august 2022, ora 10.00

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, 

în temeiul prevederilor art. 134, art.135 si art.179 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă ordinara in data de 11 august 2022, ora 10.00 cu ordinea de zi prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.2 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de secretarul general al judeţului prin Serviciul administratie publica, Monitor Oficial Local şi arhivă din cadrul Directiei juridice si administratie publica. 

                                                

                             Anexa                                                          

                                                                                                                          la Dispoziţia nr. 282 din 05 august 2022

 

Proiectul  Ordinii de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vrancea

din data de 11 august 2022

 

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI    
 1. „Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Consolidare, Reabilitare, Extindere, Modernizare și Dotare Stadion Tineretului –  str. Cuza Voda nr. 61” 

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. „Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii Consolidarea, modernizarea si dotarea imobilului ,,Casa Duiliu Zamfirescu” Com. Vîrteșcoiu, Judetul Vrancea, Cod LMI VN-II-B-21191” 

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. „Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Pod din beton armat pe DJ 205E, peste râul Șușița, comuna Câmpuri, km. 64+950, L=144m” 

  Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea 

 1. „ Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Pod din beton armat pe DJ 204D, peste râul Putna, comuna Suraia, km.7+155, L=125,40 m.” 

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea 

 1. „ Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Pod din beton armat pe DJ 205M, peste pârâul Năruja, comuna Nistoreşti, km.3+994, L=68m.” 

 Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea 

 1. „ Aprobarea actualizării Anexelor nr.1a)-1b), nr.2 si 3a) si 3b) la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr.213/30.09.2021 si anexei Hotararii Consiliului Judetean Vrancea nr. 266/16.12.2021”  

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea 

 1. „Incheierea Protocolului de colaborare între Unitatea Administrativ – Teritorială Judetul Vrancea și Asociația pentru Conservarea Diversitatii Biologice (ACDB)”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. „Transformarea unor posturi din statul de funcții al Muzeului Vrancei”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. „Retragerea dreptului de administrare atribuit D.G.A.S.P.C. Vrancea prin Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 69/2020, asupra imobilului C9 situat în municipiul Focșani, strada Cuza – Vodă numărul 52” 

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. „ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de investiție „Modernizare DJ 204 D, sector Vulturu-Hânguleşti-Maluri, km.26+000-km.35+600, L = 9,6 km., comuna Vulturu, judeţul Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. „ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare energetică şi lucrări conexe Galeriile de Artă”, cod SMIS 118522”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. „ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drumul județean dintre localitățile: 

Focșani-Golești-Vârteșcoiu-Odobești cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T”, cod SMIS 108712”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. „ Aprobarea  executiei bugetare la  data de 30.06.2022”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. „ Aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022” 

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. „ Aprobarea unor taxe pentru frecventarea cursurilor la Scoala Populara de Arta din cadrul Centrului Cultural Vrancea pentru anul scolar 2022-2023” 

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. „ Incadrarea Centrului Cultural Vrancea ca instituție de spectacole de proiecte”

  Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. „ Aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Centrul Cultural Vrancea” 

  Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. “ Actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural Vrancea” 

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

                               

 

 

 

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: