Video: Ședința ordinară a Consiliului Local Odobești

ORDINEA DE ZI

  1. Proiect de hotarare privind constituirea Grupului de lucru pentru identificarea asezarilor informale din orasul Odobesti.
  2. Proiect de hotarare privind modificarea Anexelor 1 si 2 la H.C.L.

nr.26/2020, pentru aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, judetul Vrancea, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti.

  1. Proiect de hotarare pentru modificarea art.3 alin.(2) din Anexa la H.C.L. nr.27/2013, privind aprobarea Regulamentului de implementare si eliberare a formatului unic al modelului card-legitimatie parcare pentru persoanele cu handicap.
  2. Proiect de hotarare pentru modificarea art.1 al H.C.L. nr.81/2020, privind inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de teren, apartinand domeniului public al orasului Odobesti.

5.Proiect de hotarare privind actualizarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ in domeniul asistentei sociale, la nivelul orasului Odobesti, constituita in baza H.C.L. nr.75/2014.

6.Proiect de hotarare privind actualizarea comisiilor de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de concesiune a bunurilor proprietate publica/privata, a contractelor de inchiriere a bunurilor proprietate publica/privata, precum si a contractelor de vanzare a bunurilor proprietate privata, aflate in patrimoniul U.A.T. – Oras Odobesti.

  1. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici prevazuti in Devizul general actualizat, in urma realizarii proiectului tehnic, pentru obiectivul de investitii ,,AMENAJARE PARC GARA IN ORASUL ODOBESTI”.
  2. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici prevazuti in Devizul general actualizat, in urma realizarii proiectului tehnic, pentru obiectivul de investitii ,,CONSTRUIRE SI DOTARE CENTRU PENTRU EDUCATIE TIMPURIE LUMEA COPIILOR”.
  3. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici prevazuti in Devizul general actualizat, in urma realizarii proiectului tehnic, pentru obiectivul de investitii ,,Infiintare zona spatii verzi si parc de recreere in orasul Odobesti, str. Libertatii, T 7, P 331, pct. Sf. Ilie”.

10.Proiect de hotarare privind arendarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor de functionare aferente Centrului zonal de vaccinare Odobesti.
  2. Proiect de hotarare privind darea in administrare a unor bunuri mobile apartinand domeniului privat al orasului.
  3. DIVERSE
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: