Tribunalul Vrancea – Raport de activitate desfășurată pe parcursul anului 2020

Tribunalul Vrancea anunţă că, pe 28 ianuarie 2021, a avut loc prezentarea Raportului de activitate derulată de această instanţă pe parcursul anului 2020. Datele care au reiesit din analiza activităţii reflectă condiţiile speciale în care s-a desfăşurat activitatea pe parcursul anului trecut.

Astfel, trebuie să subliniem faptul că situaţia epidemiologică internațională de anul trecut, dar și evoluţia acesteia pe teritoriul României, au produs consecinţe şi în activitatea instanţelor judecătoreşti, care au fost nevoite, în scopul asigurării prevenției și al reducerii riscului de îmbolnăvire, să instituie unele măsuri, cu aplicabilitate directă și temporară, în activitatea de judecată şi cea administrativă, măsuri subsumate regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile competente.

Din perspectiva efectelor măsurilor administrative dispuse în cadrul Tribunalului Vrancea, în perioada stării de urgenţă şi de alertă, se pot enunţa următoarele:
– limitarea fluxului justiţiabililor, precum şi al avocaţilor şi reprezentanţilor părţilor în sediul instanţei, lucru care a ajutat la prevenirea şi diminuarea riscului de infectare. În consecinţă, la nivelul Tribunalului Vrancea nu s-au înregistrat multe cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2, raportat la numărul personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul instanţei;
– creşterea considerabilă a duratei şedinţelor de judecată, determinate de judecarea cauzelor la anumite intervale orare prestabilite, cu respectarea întocmai a acestora;
– mărirea timpului necesar pregătirii şedinţei de judecată, judecătorii alocând mai mult timp acestei activităţi datorită necesităţii stabilirii intervalului orar în care va fi apelată cauza şi gruparea cauzelor pe intervale orare;
– creşterea volumului de activitate al compartimentelor auxiliare, precum Registratură, care au avut de verificat mult mai multe solicitări, adrese, sesizări, care au determinat suplimentarea corespondenţei în vederea complinirii lipsurilor, remedierii etc;
– consumul mult mai mare de hârtie şi alte materiale de papetărie, generat de utilizarea cu precădere a mijloacelor electronice de trimitere a documentelor;
– utilizarea de către justiţiabili a mijloacelor electronice puse la dispoziţie cu privire la înaintarea înscrisurilor către instanţă, accesarea dosarului în format electronic;

Vă prezentăm în continuare câteva aspecte relevante şi câţiva indicatori care au rezultat din analiza activităţii Tribunalului Vrancea:

RESURSE UMANE
În cadrul Tribunalului Vrancea funcționează 3 secții: Secția I civilă (8 judecători), Secția a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal (10 judecători) şi Secția penală (6 judecători). La acest moment sunt vacante trei posturi, ca urmare a pensionării unor judecători.

În compartimentele auxiliare de specialitate din cadrul instanței lucrează 27 grefieri (schemă completă), 1 grefier-statistician, 6 grefieri-arhivari, 1 registrator, 5 informaticieni, 1 consilier BIRP, 2 aprozi şi 2 agenți procedurali.

VOLUM DE ACTIVITATE
Pe parcursul anului 2020, pe rolul Tribunalului Vrancea s-au aflat 7.228 de dosare, cu 13,81% mai puține fată de anul 2019, când au fost 8.403 de cauze pe rol.
Din numărul total al dosarelor aflate pe rol, 5.064 au fost cauze nou înregistrate, cu 3,89% mai puține față de anul 2019, când au fost 5.269 de cauze noi.
Numărul cauzelor soluționate în anul 2020 a fost de 5.127.

Pe secţii, situaţia se prezintă astfel:
Sectia penală – 1.270 dosare nou înregistrate, 1.451 dosare de soluţionat, 1.282 dosare soluţionate
La aeastă secţie s-a înregistrat o creştere a volumului general de activitate, cu un procent de 1,52 %, față de anul 2019, când numărul de dosare aflate pe rol a fost de 1.429.
După materie, activitatea secției s-a concretizat astfel:
Din totalul de 1.270 cauze nou intrate, 2 au fost cauze penale cu minori, 9 au fost cauze având ca obiect infracțiuni de corupție, 21 au fost cauze având ca obiect infracțiuni de criminalitate organizată și 1.238 dosare au avut alte obiecte penale.
Secția I civilă – 1.408 dosare nou înregistrate, 1.866 dosare de soluţionat, 1.431 dosare soluţionate
Față de anul 2019, când numărul dosarelor aflate pe rol a fost de 2.176 dosare, se constată o scădere a volumului general de activitate, cu un procent de 16,61 %.

După materie, activitatea secției s-a concretizat astfel:
Din totalul de 1.408 cauze nou intrate, 382 au fost litigii de muncă și asigurări sociale, 412 cauze au fost litigii privind minorii și familia și 614 dosare au avut ca obiect alte litigii civile.
Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal – 2.386 dosare nou înregistrate, 3.911 dosare de soluţionat, 2.414 dosare soluţionate

Față de anul 2019, în anul 20202 s-a constatat o scădere a volumului de activitate la această secţie cu 18,5%.
După materie, activitatea secţiei s-a concretizat astfel:
Din totalul de 2.386 cauze nou intrate, 1.472 au fost în materia contenciosului administrativ şi fiscal, 712 cauze au fost litigii cu profesionişti (foste comerciale) și 202 dosare au privit procedura insolvenței.

ÎNCĂRCĂTURA PE JUDECĂTOR la nivelul Tribunalul Vrancea a fost, în anul 2020, de 503 cauze, la calculul acesteia avându-se în vedere compunerea completurilor colegiale (2 judecători în contestație, 2/3 judecători în apel şi 3 judecători în recurs).
În perioada analizată, instanţa s-a încadrat în GRADUL DE PERFORMANŢĂ „EFICIENT”, acesta fiind rezultatul următorilor 5 indicatori de performanţă institutiţi în vederea măsurării eficienţei instanţelor: rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea), stocul de dosare, ponderea dosarelor închise într-un an, durata medie de soluţionare şi redactările peste termenul legal.

Raportat la aceşti indicatori de performanţă, Tribunalul Vrancea s-a situat pe locul 12 într-o ierarhie cuprinzând cele 50 de tribunale din ţară (inclusiv tribunale specializate şi tribunale militare).

INDICII DE ATACABILITATE A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI
Aceştia reprezinţă ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronunțate.
La Secția penală a Tribunalului Vrancea a fost pronunţat un număr total de 1.282 de hotărâri (inclusiv cele privind verificarea măsurilor preventive), din care au fost atacate 191 hotărâri, reprezentând o pondere a atacabilității de 14,9%. Ponderea atacabilității hotărârilor pronunţate de Secţia penală înregistrează o creştere față de anul anterior, când s-a înregistrat un procent de 9,7%.
La Secția I civilă a Tribunalului Vrancea, dintr-un număr total de 1.431 hotărâri pronunţate, au fost atacate 284 hotărâri, corespunzător unei ponderi de 19,85%. Ponderea atacabilității hotărârilor pronunțate de Secția I civilă a crescut față de anul 2019, când acest indice a fost de 15,31%.
La Secția a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal s-au pronunțat 2.414 hotărâri (inclusiv cele pronunțate pe parcursul procedurii insolvenței), din care au fost atacate 455 hotărâri, corespunzator unei ponderi a atacabilităţii de 18,85%, în creştere față de anul anterior, când a fost de 16,8%.
La nivelul instanței, ponderea atacabilității din totalul hotărârilor pronunțate (inclusiv cele pronunțate pe parcursul procedurii insolvenței) este de 18,14%, dintr-un număr de 5.127 hotărâri, fiind atacate 930 hotărâri. Comparativ cu anul 2019, când acest indice era de 14,9%, se înregistrează o creştere a gradului de atacabilitate. Dar, faptul că doar un procent de 18,14% din numărul total al hotărârilor pronunțate de către Tribunalul Vrancea este atacat cu o cale de atac ar trebui să releve gradul real de încredere al justițiabililor în modul cum este realizată justiția.

INDICII DE DESFIINȚARE A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI
Aceştia reprezinţă ponderea hotărârilor modificate în tot sau în parte din totalul hotărârilor atacate.
La nivelul Tribunalului Vrancea indicele de desfiinţare, calculat la numărul total de hotărâri pronunțate (inclusiv cele pronunțate pe parcursul procedurii insolvenței, precum şi cele privind verificarea măsurii arestării), este de 4,47% , față de 4,34%, cât era în anul 2019.
Pe secții, indicele de desfiinţare este de 3,12% la Secția penală, 2,80% la Secția I civilă şi 6,17% la Secția a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ desfăşurată de Tribunalul Vrancea a urmărit asigurarea condiţiilor materiale, astfel încât personalul să îşi îndeplinească sarcinile la un nivel calitativ superior, utilizându-se cu maximă eficienţă sumele alocate prin buget. S-au avut în vedere şi măsuri suplimentare pentru dotare instanţelor cu echipamente şi materiale de protecţie în contextual epidemiei generate de virusul SARS-CoV-2.

În anul 2020, urmare a fondurilor alocate în buget şi a aprobărilor ordonatorului principal de credite, s-au realizat, pe lângă funcţionarea activităţii instanţei, următoarele obiective:
– Actualizarea şi aprobarea Notei Conceptuale şi a temei de proiectare urmare a aprobării PUZ-ului pentru construirea Palatul de Justiție
– Reparaţii curente
– Dotarea instanţelor cu active nefinanciare

De asemenea, în anul 2020, în contextul epidemiei generată de virusul SARS-CoV-2, au fost luate măsuri în vederea dotării instanțelor vrâncene cu echipamente și materiale de protecție, în valoare de 138.996 lei, constând în achiziția de:
• panouri de plexiglas despărțitoare în sălile de judecată, arhive și alte spații publice;
• montarea de dozatoare cu dezinfectanți de mâini la intrările în instanțe, în sălile de judecată;
• termoscannere fixe și mobile pentru justițiabili și personalul instanței;
• măști și mănuși de unică folosință pentru întreg personalul instanței;
• lămpi cu ultraviolete pentru sălile de judecată.
Creditele bugetare deschise au fost consumate potrivit destinației aprobate pentru cheltuielile strict legate de activitatea proprie a Tribunalului Vrancea și a judecătoriilor arondate.La angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor s-a avut în vedere respectarea criteriilor de legalitate, realitate, oportunitate și eficiență.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: