Tribunalul Vrancea – raport de activitate 2021

TRIBUNALUL VRANCEA aduce la cunoștință publică faptul că, pe data de 28 ianuarie 2022, a fost prezentat și analizat Raportul activității derulate pe parcursul anului 2021. Trebuie menționat de la început că întreaga activitate a instanței s-a desfășurat din nou sub influența situației sanitare extraordinare, care a impus respectarea și în acest an a măsurilor subsumate regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile competente, inclusiv de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției și de Curtea de Apel Galați, măsuri adaptate specificului activității de judecată, dar şi celei administrative.
Din analiza efectuată, care a vizat activitatea instanței în ansamblul său, inclusiv din perspectiva resurselor umane și a celor financiare, au rezultat următoarele date, prezentate sintetic în continuare:

RESURSE UMANE
În cadrul Tribunalului Vrancea funcționează 3 secții: Secția I civilă (8 judecători), Secția a IIa civilă, de contencios administrativ şi fiscal (9 judecători) şi Secția penală (5 judecători). Având ca referință anul 2021, din totalul de 27 posturi de judecător aflate în schema de personal a Tribunalului Vrancea, erau vacante, la sfârșitul anului 2021, 6 posturi (dintre care 1 post vacant temporar și 1 post ocupat începând cu data de 1 ianuarie 2022).
În compartimentele auxiliare de specialitate din cadrul instanței își desfășurau activitatea, la sfârșitul anului trecut, 27 grefieri (schemă completă), 1 grefier-statistician (actualmente suspendat din funcţie), 6 grefieri-arhivari, 1 registrator, 5 informaticieni, 1 consilier BIRP, 2 aprozi și 2 agenți procedurali.
VOLUM DE ACTIVITATE
Pe parcursul anului 2021, pe rolul Tribunalului Vrancea s-au aflat 7.782 de dosare, cu 7,12% mai multe fată de anul 2020, când au fost de soluționat 7.228 de cauze.
Din numărul total al dosarelor aflate pe rol, 5.586 au fost cauze nou înregistrate, adică cu 9,34% mai multe față de anul 2020, când au fost 5.064 de cauze noi.
Numărul cauzelor soluționate în anul 2021 s-a ridicat la 5.857.e cauze noi.
Pe secţii, situaţia se prezintă astfel:
Secția penală – 1.609 dosare nou înregistrate, 1.779 dosare de soluţionat, 1.546 dosare soluţionate
La aeastă secţie s-a înregistrat o creştere a volumului general de activitate, cu 18,44% comparativ cu anul 2020, când numărul de dosare aflate pe rol a fost de 1.451. În raport de fazele procesuale, s-au înregistrat 926 dosare nou intrate în fond și 683 dosare nou intrate în contestație. După materie, activitatea secției s-a concretizat astfel:

Din totalul de 1.609 cauze nou intrate, 8 au fost cauze penale cu minori, 8 au fost cauze având ca obiect infracțiuni de corupție, 37 au fost cauze având ca obiect infracțiuni de criminalitate organizată și 1.556 dosare au avut alte obiecte penale. Secția I civilă – 1.346 dosare nou înregistrate, 1.789 dosare de soluţionat, 1.351 dosare soluţionate Față de anul 2020, când numărul dosarelor aflate pe rol a fost de 1.866 dosare, se constată o scădere a volumului general de activitate, cu un procent de 4,13 %. În raport de fazele procesuale, s-au înregistrat 649 dosare nou intrate în fond, 639 dosare nou intrate în apel și 58 dosare nou intrate în recurs.

După materie, activitatea secției s-a concretizat astfel: Din totalul de 1.346 cauze nou intrate, 267 au fost litigii de muncă și asigurări sociale, 459 cauze au fost litigii privind minorii și familia și 618 dosare au avut ca obiect alte litigii civile. Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal – 2.631 dosare nou înregistrate, 4.214 dosare de soluţionat, 2.414 dosare soluţionate

Față de anul 2020, când numărul dosarelor aflate pe rol a fost de 3.911 dosare, se constată o uşoară creştere a volumului general de activitate, cu un procent de 7,19 %. După faza procesuală, au fost înregistrate 836 dosare noi în fond, alături de 239 dosare de insolvenţă, 1.537 cauze în apel și 19 recursuri. După materie, activitatea secţiei s-a concretizat astfel: Din totalul de 2.631 cauze nou intrate, 1.816 au fost în materia contenciosului administrativ si fiscal, 576 cauze au fost litigii cu profesionişti (foste comerciale) și 239 dosare au privit procedura insolvenței.

ÎNCĂRCĂTURA PE JUDECĂTOR la nivelul Tribunalul Vrancea a fost, în anul 2021, de 640 cauze, la calculul acesteia avându-se în vedere compunerea completurilor colegiale (2 judecători în contestație, 2/3 judecători în apel şi 3 judecători în recurs). În perioada analizată, instanţa s-a încadrat în GRADUL DE PERFORMANŢĂ „EFICIENT”, acesta fiind rezultatul următorilor 5 indicatori de performanţă institutiţi în vederea măsurării eficienţei instanţelor: rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea), stocul de dosare, ponderea dosarelor închise într-un an, durata medie de soluţionare şi redactările peste termenul legal. Raportat la aceşti indicatori de performanţă, Tribunalul Vrancea s-a situat pe locul 15 într-o ierarhie cuprinzând cele 50 de tribunale din ţară (inclusiv tribunale specializate şi tribunale militare).

INDICII DE ATACABILITATE A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI
Aceştia reprezintă ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronunțate. La Secția penală a Tribunalului Vrancea a fost pronunţat un număr total de 1.546 de hotărâri (inclusiv cele privind verificarea măsurilor preventive), din care au fost atacate 193 hotărâri, reprezentând o pondere a atacabilității de 12,48%. Ponderea atacabilității hotărârilor pronunţate de Secţia penală înregistrează o scădere față de anul anterior, când s-a înregistrat un procent de 14,9%.

La Secția I civilă a Tribunalului Vrancea, dintr-un număr total de 1.351 hotărâri pronunţate, au fost atacate 279 hotărâri, corespunzător unei ponderi de 20,65%. Ponderea atacabilității hotărârilor pronunțate de Secția I civilă a crescut, comparativ cu anul 2020, când acest indice a fost de 19,85%.

La Secția a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal s-au pronunțat 2.960 hotărâri (inclusiv cele pronunțate pe parcursul procedurii insolvenței), din care au fost atacate 558 hotărâri, corespunzator unei ponderi a atacabilităţii de 18,85%, procent identic cu cel înregistrat în anul 2020. La nivelul instanței, ponderea atacabilității din totalul hotărârilor pronunțate (inclusiv cele pronunțate pe parcursul procedurii insolvenței) este de 17,58%, dintr-un număr de 5.857 hotărâri, fiind atacate 1030 hotărâri. Comparativ cu anul 2020, când acest indice era de 18,14%, se înregistrează o scădere a gradului de atacabilitate. Faptul că doar un procent de 17,58% din numărul total al hotărârilor pronunțate de către Tribunalul Vrancea este atacat cu o cale de atac ar trebui să releve gradul real de încredere al justițiabililor în modul cum este realizată justiția.

INDICII DE DESFIINȚARE A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI
Aceştia reprezintă ponderea hotărârilor modificate în tot sau în parte în calea de atac, din totalul hotărârilor atacate.

La nivelul Tribunalului Vrancea indicele de desfiinţare, calculat la numărul total de hotărâri pronunțate (inclusiv cele pronunțate pe parcursul procedurii insolvenței, precum şi cele privind verificarea măsurii arestării), este de 4,62% , față de 4,47%, cât era în anul 2020. Pe secții, indicele de desfiinţare este de 3,23% la Secția penală, 3,77% la Secția I civilă si 5,74% la Secția a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ desfăşurată de Tribunalul Vrancea a urmărit asigurarea condiţiilor materiale, astfel încât personalul să îşi îndeplinească sarcinile la un nivel calitativ superior, utilizându-se cu maximă eficienţă sumele alocate prin buget.

În anul 2021, urmare a fondurilor alocate în buget şi a aprobărilor ordonatorului principal de credite, s-au realizat, pe lângă funcţionarea activităţii instanţei, următoarele obiective:
– Continuarea demersurilor privind realizarea obiectivului de investiții ,,Construirea Palatului de Justiție”
– Reparaţii curente
– Dotarea instanţelor cu active nefinanciare – Odată cu declanşarea crizei pandemice actuale, instanţele au început utilizarea intensivă a echipamentelor de videoconferință şi în cauzele civile, fapt ce a dus la o supraîncărcare a echipamentelor aflate în dotare. În acest context, ţinând seama de nevoile crescânde al instanţelor judecătoreşti, Ministerul Justiţiei împreună cu CSM-ul au căutat permanent soluţii pentru a sprijini instanţele prin dotarea cu echipamente de tip videoconferinţă, precum și alte dotări I.T. care să permită accesul la justiție, limitându-se, pe cât posibil, deplasarea părților la sediul instanței. Aceste dotări au fost concretizate în următoarele achiziții: laptop-uri, calculatoare, sisteme integrate de videoconferință. Creditele bugetare deschise au fost consumate potrivit destinației aprobate pentru cheltuielile strict legate de activitatea proprie a Tribunalului Vrancea și a judecătoriilor arondate. La angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor s-a avut în vedere respectarea criteriilor de legalitate, realitate, oportunitate și eficiență.

Trebuie subliniat că, în anul 2021, bugetul alocat pentru funcționarea și întreținerea instanței a fost diminuat, față de anul 2020, cu suma de 143.177 lei. Această diminuare a fost consecința, în primul rând, a reducerii cheltuielilor cu dezinfectanții și materialele de protecția muncii necesare pentru limitarea efectelor pandemiei, pe fondul scăderii prețului de achiziție. Dar, în anul 2021, o creștere substanțială a cheltuielilor a fost generată de costurile cu energia electrică și gazele naturale. Același trend ascendent l-a avut și prețul de achiziție a combustibilului, care a determinat costuri mai mari cu parcul auto. În structura bugetului pentru bunuri şi servicii pentru anul 2021, ponderea cea mai mare din totalul cheltuielilor o au cheltuielile cu utilităţile (41%), chiriile (11%) și materialele cu caracter funcţional (18%).

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: