Primăria oraşului Mărăşeşti caută administrator în Serviciul Administrare Baze Sportive

Administrația locală organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de administrator, treapta I în Serviciul Administrare Baze Sportive din subordinea Consiliului Local al Orașului Mărășești. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă de minimum. 3 ani. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 19 septembrie 2019, iar pe 27 septembrie 2019, la ora 09.00, va avea loc proba scrisă. Data și ora interviului urmează a fi comunicate ulterior. Alte detalii privind concursul pentru ocuparea acestei funcții sunt disponibile accesând pagina oficială a administrației locale sau aici:

You might also like