Primăria Municipiului Focșani – dispoziție privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 17 iunie 2021, ora 12:00

Primarul Municipiului Focşani,

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

 Art. 1. Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 17 iunie 2021, orele 12,00, ședință desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul  Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.

Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 17 iunie 2021 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.

Art. 3 (1) Proiectul de hotărâre înscris în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.

Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 17 iunie 2021.

Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.

Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre.

Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

 

            ROMÂNIA                                       Anexa la Dispoziția nr.  585/2021

JUDEŢUL  VRANCEA

MUNICIPIUL FOCŞANI

PRIMAR

Proiectul ordinii de zi

al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani, ședință convocată de îndată, ce va avea loc în data de 17 iunie 2021, orele 12,00  ședință

ce se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul  Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

  1. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2021;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: