Primăria Municipiului Focșani – dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 20 august 2020

Primarul Municipiului Focşani,

Având în vedere art. 24^1 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local al municipiului Focșani  aprobare prin H.C.L. nr. 572/2019, cu completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a),  din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 20 august 2020, orele 11,00 ședință online, prin aplicația Zoom.

Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 20 august 2020 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.

Art. 3 (1) Proiectul de hotărâre înscris în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.

Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 20 august 2020.

Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.

Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.

Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

 

PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: