Primăria Municipiului Focșani – dispoziție de convocare a Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 8 iulie 2020

Primarul Municipiului Focşani,

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a),  din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 8 iulie 2020, orele 16,00, ședință desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali la sediul  Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.

Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 8 iulie 2020 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.

Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1-5, 7-8 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.

(2) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 6 și 9 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.

Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 8 iulie 2020.

Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.

Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.

Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

 

 

PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

             ROMÂNIA                              Anexa la Dispoziția nr. 497/03.07.2020

JUDEŢUL  VRANCEA

MUNICIPIUL FOCŞANI

PRIMAR

 

Proiectul ordinii de zi

a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va

avea loc în data de 8 iulie 2020, orele 16,00  ședință ce se va desfășura  la sediul  Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

 

  1. proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Filimon Ionuț;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

  1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2020, a sumei de 8,5 mii lei pentru premierea elevilor care au obținut media 10 la Examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunie 2020, an școlar 2019-2020;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

  1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2020, a sumei de 3,00 mii lei pentru acordarea de stimulente financiare absolvenților de liceu care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

  1. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului local al municipiului nr. 36/215 din 31.07.2012, privind aprobarea modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice de către ENET S.A. Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

  1. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 424/26.09.2019, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

  1. proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în Focșani, Tarla 176, aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, identificate prin CF 65004 și CF 65569;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

  1. proiect de hotărâre privind modificarea taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru amplasarea de terase sezoniere stabilită prin HCL nr. 593/2019 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2020;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

  1. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului Asociației de Devoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

  1. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 41540 din 12.05.2020 privind documentația P.U.D. și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Elaborare P.U.D. și construire sediu administrativ „Parohia Sfânta Cuvioasa Parascheva”, clopotniță și amplasare bazin subteran pentru rezervă apă incendiu cu cameră de pompe” Focșani, bdul. Independenței nr. 2, T. 128, P. 6706-6717, nr. cad. 66319, pe terenul în suprafață de 277 mp;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

  1. Contestația prealabilă înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 55078/22.06.2020 formulată de Asociația Taxi P Fulger împotriva Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 140/2020;

 

 

PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: