Primăria Municipiului Focșani: ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ ÎNCHIRIERI BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Focșani,
Cod fiscal 4350645, Focșani, bd. Dimitrie Cantemir, nr.1bis, județul
Vrancea, telefon 0237/236.000, fax 0237/216.700, e-mail
primarie@focsani.info, persoană de contact Cotea Diana Cătălina.
Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: teren pășune, format din 3 loturi:
LOT1- 1,8321 ha T191P2730% (conform caietului de sarcini),
nr.cad.50133, UAT Bolotești, aparținând domeniului privat al
Municipiului Focșani;
LOT2- 1,9876 ha T78P411, UAT Golești, nr.cad.53728, aparținând
domeniului public al Municipiului Focșani;
LOT3- 0,8124 ha T78P411 UAT Golești, nr.cad.53727, aparținând
domeniului public al Municipiului Focșani.
Închirierea se face conform OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii
Consiliului Local nr. 95 din data de 30.03.2023.
Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: în baza
unei solicitări scrise adresate autorității contractante.
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului
din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: sediul autorității contractante, Biroul
agricultură – camera 5, parter, telefon 0237/236.000 – interior 305.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 58 lei pe
suport de hârtie, respectiv 58 lei pe suport electronic și se poate
achita cu numerar la casieria autorității contractante sau prin ordin
de plată în contul RO66TREZ69121360250XXXXX, deschis la Trezoreria
Municipiului Focșani, Cod fiscal 4350645.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.06.2023, ora12:00.
Informații privind ofertele: se regăsesc în caietul de sarcini.
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23.06.2023, ora12:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul autorității
contractante din Focșani, bd. Dimitrie Cantemir nr.1bis, la
Registratura Generală, parter.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
într-un singur exemplar împreună cu documentele solicitate în caietul
de sarcini în plic închis și sigilat.
Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 27.06.2023, ora 10:00, la sediul autorității contractante,
din Focșani, bd. Dimitrie Cantemir nr.1bis.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Vrancea, Focșani, Bulevardul
Independenței nr.19-21, Secția a II-a civilă de Contencios
administrativ și fiscal, Județul Vrancea, Telefon: +40 -237-232092,
Fax:+40-0237235896, e-mail: tr-vrancea-comercial@just.ro.
Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: – cel târziu în data de 29.05.2023