Locuințe ANL pentru tineri, la Adjud

Primăria Municipiului Adjud

Apartamentele și garsonierele din blocurile A.N.L. 136 și 140 sunt destinate tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani și se repartizează pe baza listei de priorități și a listei de repartizare a locuințelor completate conform criteriilor legale de acces la locuință ce vor fi aprobate de Consiliul Local al Municipiului Adjud.

——————————

Au acces la locuințele A.N.L. doar tinerii cu vârsta de maxim 35 de ani la data depunerii solicitării, dar nu mai mai mare de 38 de ani la data repartizării.

Excepție de la această regulă fac medicii rezidenți, medicii specialiști și cadrele didactice calificate.

Solicitările de locuințe A.N.L. vor fi analizate doar de o comisie formată prin dispoziția primarului Municipiului Adjud pe baza criteriilor aprobate de Consiliul Local.

În funcție de punctajul acordat de comisie, solicitările vor fi trecute în ordine descrescătoare în ”Lista de priorități”. În urma studierii dosarelor, solicitările care nu îndeplinesc toate criteriile de acordare a unei locuințe vor fi trecute în ”Lista solicitanților care nu au acces la locuință” A.N.L.

——————————

Titularul solicitării va trebui să îndeplinească următoarele criterii de acces:

să depună cererea tip prin care solicită locuința numai individual și în nume propriu.

să fie major, în vârstă de până la 35 de ani, cu excepția medicilor rezidenți, a medicilor specialiști și a cadrelor didactice calificate.

atât el cât și ceilalți membri ai familiei restrânse nu au în proprietate o cotă parte mai mare de 37mp/persoană din orice tip de locuință.

să-și desfășoare activitatea pe raza UAT Adjud.

cazierul judiciar nu conține condamnări, amenzi penale sau debite restante la bugetul local.

——————————

Dosarul prin care se solicită locuință A.N.L. va conține următoarele documente:

Cerere tip

Copie a certificatului de naștere

Copie a actului de identitate

Copie a certificatului de căsătorie sau sentința de divorț irevocabilă (unde este cazul).

Documente oficiale din care să rezulte luarea în întreținere a altor persoane în condițiile legislației specifice.

Declarație notarială din care să rezulte că titularul cererii și membrii familiei nu dețin și nu au deținut o altă locuință în proprietate

Contract de închiriere înregistrat la Administrația Financiară locală (în cazul în care solicitantul este chiriaș al unui spațiu locativ privat).

Documente din care să rezulte suprafața locuibilă deținută în chirie/tolerat în spațiu.

Documente din care să rezulte dacă solicitantul, alt membru al familiei aflat în întreținere suferă de o boală care necesită însoțitor sau o cameră în plus (dacă este cazul).

——————————

”Lista de priorități” în care solicitanții sunt trecuți în ordinea descrescătoare a punctajului cumulat obținut va fi supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Adjud și va fi publicată prin toate mijloacele de comunicare al instituției: avizier, pagina adjud.ro și pagina social-media ”Primăria Municipiului Adjud”.

Repartizarea unei locuințe se face în urma trecerii solicitanților cu cele mai mari punctaje pe ”Lista de repartizare a locuințelor” care va fi întocmită ținându-se cont și de numărul și categoria spațiilor locative libere (exemplu: dacă un solicitant aflat pe primul loc are nevoie de un apartament dar sunt doar 3 garsoniere libere, cererea va fi soluționată abia în momentul în care se eliberează un apartament).

——————————

Contractul de închiriere se reziliază în următoarele condiții:

La cererea chiriașului, cu obligația notificării intenției de reziliere cu 60 de zile înainte de termen.

Din inițiativa Primăriei Municipiului Adjud, în calitate de administrator al spațiilor respective, în următoarele situații:

chiriașul a dobândit o proprietate tip locuință.

Chiriașul a suînchiriat locuința sau tolerează alte persoane decât cele înscrise în contract.

Chiriașul nu a achitat debitul format din chirie și majorări/penalități pe o perioadă de 90 de zile calendaristice consecutive (3 luni).

Chiriașul nu a achitat la termen timp de 90 de zile calendaristice consecutive cheltuielile privind utilitățile.

Chiriașul a pricinuit distrugeri însemnate locuinței, clădirii în care este situată aceasta, instalațiilor precum și oricăror alte bunuri aferente acesteia sau dacă a înstrăinat, fără drept, părți ale acesteia.

Chiriașul are un comportament care face imposibilă conviețuirea sau împiedică folosirea normală a locuinței.

Chiriașul nu a efectuat lucrările de întreținere, reparații, igienizare, care cad în sarcina acestuia, conform contractului.

Chiriașul a modificat destinația de locuință a spațiului locativ închiriat.

Chiriașul a părăsit domiciliul pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, fără să aducă în scris la cunoștința Primăriei Municipiului Adjud dovada faptului că titularul contractului de închiriere nu mai locuiește la adresa respectivă. Faptul că nu a locuit în spațiul respectiv se dovedește în baza listelor de calcul ale utilităților sau pe declarațiile scrise ale vecinilor.

Chiriașul a decedat iar persoanele îndreptățite nu au solicitat închirierea locuinței.

Chiriașul nu a respectat clauzele contractuale.

La expirarea termenului convenit de părți sau de lege, după caz, fără o înștiințare prealabilă, dacă chiriașul nu a solicitat în scris prelungirea contractului.

——————————

Evacuarea chiriașului se face în baza unei hotărâri judecătorești, în condițiile Legii 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare.

——————————

Chiriașul este obligat la plata chiriei prevăzute în contract și a utilităților până la data eliberării locuinței, precum și la repararea prejudiciilor de orice natură cauzate locatorului până la acea dată.

 

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: