Cristi Valentin Misăilă: „Activitatea DDSP Focșani limitată de consilierii PNL-USR”

Prin proiectul promovat și votat miercuri, 31 martie 2021, majoritatea PNL-USR din Consiliul Local a decis să puna efectiv în conservare activitatea Direcției de Dezvoltare Servicii Publice (DDSP) Focșani.

Durata de dare în administrare, diminuată de la 10 ani la un singur an, nu conferă DDSP posibilitatea organizării și funcționării eficiente în contextul desfășurării activităților multiple de administrare și exploatare a domeniului public și privat al Municipiului Focșani.

Activitatea serviciului public presupune derularea unor activități sau lucrări ce se desfășoară pe o perioadă mai mare de un an: achiziționarea de produse necesare realizării materialului dendricol pentru amenajarea spațiilor verzi din municipiu, achiziționarea de materiale/utilaje necesare îngrijirii/amenajării spațiului verde din cimitire, a spațiilor verzi dintre blocuri, parcuri, scuare, contractarea unor anumite lucrări de reparatii sau restaurare, întreținerea arborilor și arbuștilor etc.

În aceste condiții, DDSP se află în imposibilitatea încadrării în termenul dispus de Consiliul Local, iar posibilitățile de prelungire invocate de consilierii PNL-USR sunt doar promisiuni fără nicio acoperire.

Începând de la 1 aprilie 2021, DDSP este obligată să se raporteze la actul administrativ adoptat de Consiliul Local și în ceea ce privește politica de personal.

Transparentizarea activității DDSP, invocată de consilierii locali PNL-USR, nu este decât un pretext pueril de a-și justifica deciziile și votul.

Toți cei care fac administrație știu că instituțiile publice funcționează după proceduri și reglementări stricte.

La fel de grav este și faptul că din hotărârea adoptată de consilierii PNL-USR rezultă obligații contradictorii în sarcina administratorului DDSP Focșani, care este obligată ”să prezinte lunar Consiliului Local al Municipiului Focșani, în vederea aprobării, lista de investiții pentru luna calendaristică următoare, în scopul asigurării principiului transparenței achizițiilor publice și a modului de cheltuire a sumelor alocate de la bugetul local.” Acest lucru este imposibil, din punct de vedere legal, pentru că, așa cum se specifică în art. 45 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, ”(1) Obiectivele de investiţii şi celelalte cheltuieli asimilate investiţiilor se cuprind în programele de investiţii anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentaţiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor, au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale.”

Totodată, în art. 41 alin.(1) din același act normativ se stipulează : ”Cheltuielile pentru investiţii publice şi alte cheltuieli de investiţii finanţate din fonduri publice locale se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiţii publice al fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, întocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezintă şi în secţiunea de dezvoltare, ca anexă la bugetul iniţial şi, respectiv, rectificat, şi se aprobă de autorităţile deliberative.”

În ciuda acestor prevederi legale, cât se poate de clare, consilierii PNL-USR au impus totuși  DDSP obligația de a prezenta lunar lista de investiții pentru luna calendaristică următoare, sub amenințarea că acest contract de dare în administrare VA ÎNCETA dacă se constată că timp de 3 luni consecutive, nu-și exercită obligațiile ce derivă din contract, adică inclusiv acest raport NELEGAL.

În consecință, termenul de un an este nerealist și în măsură să pună DDSP în imposibilitatea desfășurării activității de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Focșani în acord și cu respectarea prevederilor legale în vigoare, ceea ce va aduce, în mod cert, dezavantaje multiple focșănenilor, care nu vor mai putea beneficia în mod optim de serviciile oferite de Direcția de Dezvoltare Servicii Publice.

Cristi Valentin Misăilă

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: