Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă ordinară în data de 21 iulie

Dispoziție a Consiliului Județean Vrancea

DISPOZIŢIA nr.226
din 15 iulie 2021
privind: convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă ordinara în data de 21 iulie 2021, ora 10.00

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea,

în temeiul prevederilor art. 134, art.135 si art.179 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

 DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă ordinara in data de 21 iulie 2021, ce se va desfasura prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferinta/teleconferinta Zoom, cu ordinea de zi prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.2 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de secretarul general al judeţului prin Serviciul administratie publica, Monitor Oficial Local şi arhivă din cadrul Directiei juridice si administratie publica.

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea
Cătălin TOMA

Contrasemnează,
Secretar general al judeţului
Raluca Dan

 

Anexa la Dispoziţia nr.226 din 15 iulie 2021

Proiectul  Ordinii de zi
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vrancea
din data de 21 iulie 2021

 

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI   

1.“Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare si funcţionare al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

2.“Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare si funcţionare al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna” Focşani”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

3.“ Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare si funcţionare al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Mihălceni”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

4.„ Transformarea unui post din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. „ Transformarea unor posturi din Statul de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

6.„ Aprobarea modificării statului de funcții și numărului de personal si a organigramei, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea  

7.„Aprobarea transmiterii fără plată a bunurilor achiziționate prin proiectul Implementarea de soluții e-guvernare în zona de sud a județului Vrancea, fără plată, din patrimoniul privat al Județului Vrancea în patrimoniul privat al comunelor Cotești, Dumbrăveni, Golești, Gologanu, Gugești, Răstoaca, Milcovul, Nănești, Obrejița, Popești, Slobozia Ciorăști, Tătăranu, Urechești, Vulturu, Măicănești”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

8.„Aprobarea transmiterii fără plată a bunurilor achiziționate prin proiectul Implementarea de solutii informatice integrate – registru agricol – la nivelul judetului Vrancea, zona Nord-Vest, din patrimoniul privat al Județului Vrancea în patrimoniul privat al comunelor Bârsești, Negrilești, Tulnici, Câmpuri, Soveja, Vizantea –Livezi, Nistorești, Păulești, Nereju, Spulber, Năruja, Vidra, Platin, Valea Sarii”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

9.„Aprobarea transmiterii fără plată a bunurilor achiziționate prin proiectul Implementarea de solutii informatice integrate – registru agricol – la nivelul județului Vrancea, zona Centru, din patrimoniul privat al Județului Vrancea în patrimoniul privat al comunelor Garoafa, Gura Caliţei, Reghiu, Jariştea, Cârligele, Poiana Cristei, Tâmboeşti, Boloteşti, Vârteşcoiu, Suraia, Odobeşti, Broşteni, Vânători, Dumitreşti, Mera”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

10.“Transmiterea imobilului teren situat în sat Ciușlea, Comuna Garoafa, T18, P736, în suprafață de 1071 mp, din domeniul public al UAT Județul Vrancea în domeniul public al UAT Comuna Garoafa”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

11.« Trecerea din domeniul public al Județului Vrancea, în domeniul privat al Județului Vrancea, în vederea radierii, a corpurilor C2 și C3 aferente imobilului Biblioteca Județeană ,,Duiliu Zamfirescu,, identificate în Cartea Funciară nr. 63065, T91, P 5196 UAT Focşani, însușirea documentațiilor cadastrale și actualizarea elementelor de identificare ale acestuia »

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

12.“Trecerea din domeniul privat al judetului Vrancea in domeniul public al judetului Vrancea a imobilului “Spital Naruja”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea   

13.“Transmiterea din domeniul public al UAT Judetul Vrancea in domeniul public al UAT Comuna Naruja a imobilului “Spital Naruja”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea   

14.„Predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentelor şi asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Refacere pod din beton armat pe D.J. 205D peste paraul Zabala, localitatea-satul Prahuda, comuna Paltin, judetul Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

15.„Aprobarea retragerii dreptului de administrare Consiliului Local Vizantea Livezi asupra autospecializatei marca ARO, tip 338 TC, cu numărul de înmatriculare VN 04 BEZ, aflat în domeniul public al Judeţului Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. „ Trecerea autospecializatei marca ARO, tip 338 TC, cu numărul de înmatriculare VN 04 BEZ, din domeniul public al județului Vrancea în domeniul  privat al Judeţului Vrancea, în  vederea  casării”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

17.„Participarea Consiliului Judetean Vrancea la “Programul de stimulare a înnoirii  Parcului auto naţional 2020-2024”, in vederea achiziționării unui autovehicul nou „

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

18.„ Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii Construire rețele pentru asigurarea utilităților publice pentru obiectivul de investiții Locuinţe de serviciu –  str. Calea  Munteniei nr. 57, Municipiul Focșani, județul Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

19.„ Aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Amenajarea zonei de agrement și îmbunătățirea infrastructurii de acces în Stațiunea Soveja”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

20.„ Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Amenajare Peisagistică a Parcului Memoriei Naționale «Stejarii României – 100 de ani de istorie și demnitate» RoMândria, localitatea Mărășești, județul Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

21.„Aprobarea  documentației de atribuire, a criteriilor de atribuire  și a factorilor de evaluare, pentru traseul: 079 (Panciu – Țifești – Sârbi)”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

22.„Modificarea contractelor de concesiune incheiate cu medicii stomatologi si tehnicienii de tehnică dentară, din imobilul Policlinica Stomatologică din municipiul Focșani, strada Vămii  nr. 3, județul Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

23. “Aprobarea constituirii “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Investiții Teritoriale Integrate Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

24.“Aprobarea incheierii Acordului de parteneriat între Administratia Fondului pentru Mediu și Consiliul Judetean Vrancea-Partener 1, respectiv Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Vrancea Curata” pentru implementarea proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul „Extindere Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Vrancea prin construire TMB cu digestie anaeroba”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

25.„Incheierea Protocolului între Administrația Bazinală de Apa Siret și Unitatea  Administrativ-Teritoriala Județul Vrancea prin Consiliul Județean Vrancea pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 D, peste râul Putna, în localitatea Vulturu, comuna Vulturu, km. 24+400” , județul Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. „ Actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Vrancea pentru anul 2021”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

27.„Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Gura Caliței și Consiliul Local Năruja finanțate din bugetul local al U.A.T. Gura Caliței și U.A.T. Năruja pentru anul 2021”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. „Acordarea unui mandat special presedintelui Consiliului Judetean Vrancea, pentru adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ Vranceaqua”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. „Aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Dotare imobil Secția Pneumoftiziologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Pantelimon” Focșani cu lift exterior de targă”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractului de achiziție, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe ale Spitalului Județean de Urgență – “Sf. Pantelimon” Focșani, secția Pneumoftiziologie”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

31. “Actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițială a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 luni calendaristice, Județul Vrancea”–„Refacere DJ 205L – comuna Tulnici, punct drumul spre Coza”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. “Actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițială a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 luni calendaristice, Județul Vrancea”–„Refacere DJ 204 P – pe diferite sectoare in Gura Calitei, judetul Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. „ Actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițială a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 luni calendaristice, Județul Vrancea „Refacere DJ 204P pe diferite sectoare in Comuna Dumitresti, Judetul Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. „Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia COVID-19”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea  

 1. „Aprobarea rectificarii bugetului propriu al Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea, pe anul 2021”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. „ Transmiterea sub conditie suspensiva a investiţiei ,,Alimentare cu apă a localităţilor Ciorăşti, Mihălceni şi Spătăreasa din comuna Ciorăşti’’ şi investiţiei ,,Alimentare cu apă a localităţii Salcia Veche din comuna Ciorăşti’’, din domeniul public al judeţului Vrancea si administrarea S.C. CUP S.A. Focsani în domeniul public al comunei Ciorăşti, judetul Vrancea „

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea
Cătălin TOMA

Contrasemnează,
Secretar general al judeţului
Raluca Dan

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: