Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă ordinara în data de 16 august

Dispoziție de la Consiliul Județean Vrancea

DISPOZIŢIA nr. 257 din 10 august 2021

privind: convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă ordinara în data de 16 august 2021, ora 10.00

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea,

în temeiul prevederilor art. 134, art.135 si art.179 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă ordinara in data de 16 august 2021, ora 10.00 cu ordinea de zi prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.2 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de secretarul general al judeţului, prin Serviciul administratie publica, Monitor Oficial Local şi arhivă din cadrul Directiei juridice si administratie publica.

                                                

Preşedintele Consiliului  Judeţean  Vrancea

 Catalin Toma

 

                                                                                       Contrasemneaza,

                                                                                  Secretar general al judeţului

                                                                                     Raluca  Dan

                                              

Anexa la Dispoziţia nr. 257 din 10 august 2021

Proiectul  Ordinii de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vrancea din data de 16 august 2021

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRI   

 

  1. „ Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Comisia Judeteana Vrancea in domeniul egalitatii de sanse între femei si barbați (COJES)”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 

  1. „ Transformarea unor posturi din statul de funcții al Muzeului Vrancei”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 

  1. „ Participarea Consiliului Județean Vrancea la realizarea in comun cu Asociația GrowUp Project a ”Festivalului Internațional de book-trailere „BOOVIE”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 

  1. „ Aprobarea transmiterii fără plată a bunurilor achiziționate prin proiectul Implementarea de solutii informatice integrate – Registru Agricol – la nivelul judetului Vrancea, zona Nord-Vest, din patrimoniul privat al Județului Vrancea în patrimoniul privat al comunei Vrâncioaia”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 

  1. „ Aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Construire Parc Industrial Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 

  1. „ Aprobarea înscrierii sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea, a masei lemnoase aferentă unui număr de 223 arbori cu un volum brut de 243,50 m.c. situați pe amplasamentul terenului identificat în cartea funciară nr. 51737 din comuna Soveja și aflat în domeniul public al U.A.T. județul Vrancea, în vederea valorificării”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 

  1. „ Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare si modernizare DJ 205L, sector DN 2D Negrilesti, km 18+152-km 21+552, L=3.40 km, comuna Negrilesti, judetul Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 

  1. „ Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Ploscuțeni și finanțate din bugetul local al U.A.T. Ploscuțeni, pentru anul 2021”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 

  1. „ Aprobarea executiei bugetare la data de 30.06.2021”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 

  1. „ Aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2021”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea                                      

Cătălin Toma              

                                                                              

     Contrasemneaza,

                                                                                   Secretar general al judeţului

                                                                                                 Raluca Dan

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: