Consiliul Local al Municipiului Focşani, convocat în şedinţă ordinară pentru data de 28 noiembrie

Consiliul Local al Municipiului Focşani a fost convocat în şedinţă ordinară pentru data de 28 noiembrie 2019, orele 17,00 la sediul Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani, din Piața Unirii nr. 3. Pe ordinea de zi au fost incluse 22 de proiecte de hotărâre.

Proiectul ordinii de zi 

1. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali – membri în comisia de jurizare a concursului public pentru pavoazarea cu ornamente luminoase adecvate a vitrinelor și a spațiilor din incintă de către operatorii economici din municipiul Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
2. proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice – Etapa a III-a”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
3. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței
energetice – Etapa a III-a”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
4. proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței
energetice – Etapa a III-a” a terenului pentru efectuarea noilor investiții aferente acestuia;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
5. proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării investiției prin parteneriat pentru obiectivul de investiție: „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în cartierul Mândrești, municipiul Focșani, județul Vrancea”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
6. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DALI – Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții: „Parcări adiacente str. Panduri și str. 8 Martie cu parcări adiacente” din municipiul
Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
7. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DALI – Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală, parcări, spații verzi și
accese pentru str. Nicolae Iorga, str. Oituz (tronson cuprins între str. Mărăști și str. Duiliu Zamfirescu), str. Miorița, str. Ștefan cel Mare, str. Eroilor, str. Vămii” din municipiul Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
8. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2019;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
9. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 212/2019 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ
preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 rectificării Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2019;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
10. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019, a sumei de 139,30 mii lei pentru premierea sportivilor și antrenorilor care au obținut rezultate deosebite la întrecerile sportive pe anul 2019;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
11. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 12,60 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019, pentru premierea sportivilor participanți la Competiția de karate SKDUN – Cupa Satori 2019, ce va avea loc în
perioada 29-30 noiembrie 2019;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
12. proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pentru anul 2020;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
13. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 16,20 mp situat în Focșani, str. Cîmpului nr. 16, bl. 16, județul Vrancea, T. 150, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Trandafir Costică;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
14. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 2 (doi) titulari de contracte pentru locuințele ANL, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind
înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Inițiatori, consilieri locali Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan, Mihai Petruț
15. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe ANL situate în Focșani, Cartierul Brăilei, respectiv Cartierul Tineretului Sud, solicitat de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiatori, consilieri locali Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan, Mihai Petruț
16. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pe anul 2019, actualizată, pentru repartizarea locuințelor sociale, în conformitate cu prevederile HCL nr. 277/2017 privind stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează
locuințele sociale, precum și actele necesare dosarului de locuință socială;
Inițiatori, consilieri locali Lupu Cătălina, Radu Nițu
17. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale cu chirie doamnei Zorilă Mariana, în prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată,cu modificările și completările ulterioare;
Inițiatori, consilieri locali Lupu Cătălina, Radu Nițu
18. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 3, bloc 3, ap. 9 înscrisă în CF 51887-C1-U43 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51887-C1-U18 UAT Focșani către doamna
Mălinoiu Daniela;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
19. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 68111/15.07.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „PUZ atragere în intravilan a terenului în suprafață de
10534,0 mp pentru construire locuințe individuale” – (suprafața propusă a fi atrasă în intravilan este de 10638,0 mp rezultată în urma actualizării cărților funciare și a studiului topograf), ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T. 92, P. 484/2, 484/1, 484/34 nr. cad. 63228, 63251, 60433, 61245, 59384, 59365,62958, 59382, 59360, 62959, 59381, 59385, 63252, 59889, 61246, 63227, 59383, 59375;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
20. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 467/2019 privind acordarea mandatului special reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea generală a
Acționarilor la ENET SA Focșani, în vederea desemnării în Adunarea Generală a Acționarilor, a administratorului special al Societății ENET SA Focșani, în cadrul procedurii de insolvență;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
21. proiect de hotărâre privind aprobarea fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale realizate de doamna Pascaru Carmen în perioada 01ianuarie – 10 noiembrie 2019, cât a fost angajată în funcția de consilier juridic
gradul I în cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focșani;
Inițiator, consilier local Radu Nițu
22. proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii unor bunuri în domeniul privat al municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: