Consiliul Local al Municipiului Focşani, convocat în şedinţă extraordinară pentru 21 iulie

Dispoziție a Primăriei Focșani

DISPOZIȚIA NR. 650

din  21 iulie 2021

privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 21 iulie 2021, ora 15,00

 

Primarul Municipiului Focşani, 

Văzând adresa SC ELECTRICA SA Focșani nr. 1000/09.07.2021 prin care ni se aduce la cunoștință că societatea se află în situația de a întrerupe alimentarea cu energie electrică în municipiul Focșani a locurilor de consum aferente contractului de furnizare a energiei electrice nr. 11184155/2018, motivat de faptul că acesta a încetat de drept la data de 30.06.2021,

Văzând solicitarea reprezentanților asistenților personali înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 69784/16.07.2021,

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 21 iulie 2021, orele 15,00, ședință desfășurată cu  participare on-line, prin aplicația Zoom.

Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 21 iulie 2021 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.

Art. 3 Proiectul de hotărâre înscris în Anexa la dispoziție are avizul Comisiei de buget și administrație publică.

Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 21 iulie 2021.

Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.

Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre.

Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

 

PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

 

 

            ROMÂNIA                                            Anexa la Dispoziția nr.  650/2021

JUDEŢUL  VRANCEA

MUNICIPIUL FOCŞANI

PRIMAR

 

Proiectul ordinii de zi

al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani, ședință convocată de îndată, ce va avea loc în data de 21 iulie 2021, orele 15,00  ședință

ce se va desfășura cu participare on-line, prin aplicația Zoom

  1. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2021;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

 

 

 

 

Avizat

Secretar general al municipiului Focșani

Marta-Carmen Ghiuță

 

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: