Consiliul Județean Vrancea – ședință extraordinară pe 8 iulie 2021

DISPOZIŢIA nr. 212
din 02 iulie 2021

privind: convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă extraordinara în data de 08.07.2021, ora 10.00

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea,

avand in vedere Raportul Secretarului general al judetului inregistrat sub nr. 12785/02.07.2021;
în temeiul prevederilor art.135, art.178 alin.2 si art.179 alin. 2 lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ

DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă extraordinara in data de 08 iulie 2021, ce se va desfasura prin mijloace electronice, prin platforma on-line de videoconferinta/teleconferinta Zoom, cu ordinea de zi prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.2 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de secretarul general al judeţului, prin Serviciul administratie publica, Monitor Oficial Local şi arhivă din cadrul Directiei juridice si administratie publica.

Preşedintele
Consiliului Judeţean Vrancea
Cătălin Dumitru Toma

Contrasemneaza,
Secretar general al judeţului
Raluca Dan

 

 

Anexa
la Dispoziţia nr. 212 din 02.07.2021

Proiectul
Ordinii de zi
a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vrancea
din data de 08.07.2021

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

1 „Aprobarea Strategiei de dezvoltare a judetului Vrancea pentru perioada 2021-2027 elaborata in cadrul proiectului „Inovare si performanta in administratia publica a Consiliului judetean Vrancea”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

2 „Actualizarea Acordului de parteneriat încheiat între UAT Județul Vrancea și Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului în vederea depunerii proiectului Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Vrancea cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia COVID-19 în vederea finanțării acestuia din fondurile alocate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

3 „Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia COVID-19”
Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

Preşedintele
Consiliului Judeţean Vrancea
Cătălin Dumitru Toma

Contrasemneaza,
Secretar general al judeţului
Raluca Dan

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: