Consiliul Județean Vrancea – în şedinţă ordinară în data de 7 aprilie 2022, ora 10.00

DISPOZIŢIA nr. 158

                                                   din 1 aprilie 2022

 

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă ordinara în data de 7 aprilie 2022, ora 10.00

 Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea,

în temeiul prevederilor art. 134, art.135 si art.179 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

 DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă ordinara in data de 7 aprilie 2022, ora 10.00, cu ordinea de zi prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.2 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de secretarul general al judeţului prin Serviciul administratie publica, Monitor Oficial Local şi arhivă din cadrul Directiei juridice si administratie publica.

                                                

                                                              Preşedintele

Consiliului  Judeţean  Vrancea

 Cătălin TOMA

                                               

                                    

                                                                                       Contrasemneaza,

                                                                                  Secretar general al judeţului

                                                                                     Raluca  Dan

 

                                                                                                          Anexa                                                          

                                                                    la Dispoziţia nr. 158 din 1 aprilie 2022

 

Proiectul  Ordinii de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vrancea

din data de 7 aprilie 2022

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI   

 “ Transformarea unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea ”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. „ Modificarea statului de funcții pentru Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. “ Aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului de prevenire și reducere a consumului de substanțe psihoactive “Eu, tu, noi, liberi!” în județul Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. „ Trecerea din domeniul public al judetului Vrancea în domeniul privat al județului Vrancea în vederea radierii, a corpului C2 aferent imobilului Biblioteca Județeană ,,Duiliu Zamfirescu” Vrancea „

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. “ Trecerea din domeniul public al judetului Vrancea, în domeniul privat al județului Vrancea în vederea radierii, a corpurilor C2 și C3 aferente imobilului Biblioteca Judeteana ,,Duiliu Zamfirescu” Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. „ Darea în administrare Serviciului Public Județean ,,Salvamont” Vrancea a terenului aferent Bazei Salvamont Păulești în suprafața de 6.305 mp, număr cadastral 50006”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. „ Darea în administrare Serviciului Public Județean ,,Salvamont’’ Vrancea a terenului aferent Bazei Salvamont Nistoresti în suprafata de 1.727 mp. număr  cadastral 50095”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. „ Darea în administrare Direcției Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea a imobilului aflat în domeniul privat al județului Vrancea, situat în Municipiul Focșani, strada Republicii nr. 13”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. „ Retragerea dreptului de administrare D.G.A.S.P.C. Vrancea, asupra imobilelor C1, C2, C3, C4 situate în municipiul Focșani, strada Cuza – Vodă numărul 52”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. “ Actualizarea elementelor de identificare și a valorilor de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al județului Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. „ Aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiţii „Locuinţe de Serviciu – str. Calea Munteniei nr. 57, Municipiul Focșani, județul Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. „ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractului de achiziție, pentru obiectivul de investiții ”Amenajarea Centrului Comunitar de Servicii Copii cu Dizabilitati”, sat Petrești, comuna Vânători, județul Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. “ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractului de achiziție, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe centru DGASPC – VN – sat Petrești, comuna Vînători”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. „Actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea și reconstrucția obiectivelor de infrastructură rutieră din zona localităților Paltin, Doaga, Valea Sării pentru obiectul nr.2 intitulat ,,Reparare pod pe DJ205D, km. 3+475, Valea Sării, lucrări de consolidare și reabilitare”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 1. „ Aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 205E Vidra- Vizantea Livezi- Câmpuri”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: