Aleșii locali convocați astăzi, în ședința ordinară a lunii iulie

Consiliul Local Municipal este convocat în şedinţă ordinară pentru ziua de astăzi, la orele 16,00 la sediul Primăriei Focșani. Pe ordinea de zi se află spre dezbatere și mai apoi spre aprobare 26 de proiecte de hotărâre. Printre acestea aflându-se proiectul privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Documentație  de  avizare  a  lucrărilor  de  intervenție  (DALI)  pentru  realizarea obiectivului de investiții: ”Reabilitare Pasaj pe str.Mărășești (DN 2D km 2+223) peste magistrala CF 500 Buzău-Mărășești în municipiul Focșani; proiectul privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 a sumei de 7,00 mii lei pentru premierea elevilor care au obținut media 10 la Evaluarea Națională, în anul școlar 2018-2019; proiectul privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani  pe  anul  2019  a  sumei  de 6,00  mii  lei  pentruacordarea  de  stimulente financiare absolvenților de liceu careau obținut media 10 la Examenul Național de Bacalaureat,  sesiunea iunie-iulie 2019, proiectul privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019, a sumei de 85,40  mii  lei pentru premierea elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile organizate în perioada iunie 2018 –iunie 2019 sau proiectul privind aprobarea deplasării, în perioada 20-24  august  2019  a Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei” în republica Serbia, pentru  a  participa  la „Marele Festival al Românilor din Voivodina –Serbia”. Iată mai exact ordinea de zi a ședinței:

 1. proiect  de  hotărâre  privind aprobarea execuției  bugetului  local  al  municipiului Focșani și bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri  proprii,  pe  semestrul  I  2019,  detaliate  pe  secțiunea  de  funcționare  și secțiunea de dezvoltare;
 2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.205/18.04.2019 privind aprobarea  utilizării,  în  anul  2019,  a  excedentului  bugetului  local  rezultat  la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent;
 3. proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici   faza Documentație  de  avizare  a  lucrărilor  de  intervenție  (DALI)  pentru  realizarea obiectivului de investiții: ”Reabilitare Pasaj pe str.Mărășești (DN 2D km 2+223) peste magistrala CF 500 Buzău-Mărășești în municipiul Focșani”;
 4. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 a sumei de 7,00 mii lei pentru premierea elevilor care au obținut media 10 la Evaluarea Națională, în anul școlar 2018-2019;
 5. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani  pe  anul  2019  a  sumei  de 6,00  mii  lei  pentruacordarea  de  stimulente financiare absolvenților de liceu careau obținut media 10 la Examenul Național de Bacalaureat,  sesiunea iunie-iulie 2019;
 6. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 286/2019 privindaprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019, a sumei de 85,40  mii  lei pentru premierea elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile organizate în perioada iunie 2018 –iunie 2019;
 7. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 20-24  august  2019  a Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei” în republica Serbia, pentru  a  participa  la „Marele Festival al Românilor din Voivodina –Serbia”;
 8. proiect  de  hotărâre  privind modificarea  și  completarea  Statutului  Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea;
 9. proiect de hotărâre pentru acordarea mandatului special Primarului municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă, să aprobe în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „VRANCEA CURATĂ”, modalitatea de plată tarif/taxă pentru deșeurile colectate de la populație și agenți economici, în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor;
 10. proiect  de  hotărâre  privind desemnarea  mandatarului  Consiliului  local  al municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ENET S.A. Focșani;
 11. proiect  de  hotărâre  privind desemnarea  mandatarului  Consiliului  local  al municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Transport Public S.A. Focșani;
 12. proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materialestrecurate în art. 2 alin. (1) din HCL nr. 313/2019 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru dezmembrarea terenului în suprafață totală de 1156 mp. situat în Focșani, str. Pinului nr. 2-4-6, T 86, Parcela 440 aparținând domeniului privat al municipiului Focșani;
 13. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de dezmembrare a terenului în suprafață totală de 12054 mp situată în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 56, Tarlaua  79,  Parcelele4600,  4500,  4597,  4598,  4599,  4601,  4603,  aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în vederea preluării suprafeței de 25063mp.  pentru  a  se  putea  aigura  locuri  de  parcare  pentru  noul  punct  de  lucru  al Serviciului de impozite și taxe locale;
 14. proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației  cadastrale pentru dezmembrarea str. Cuza Vodă ce aparține domeniului public al municipiului Focșani, ca urmare a transmiteriii suprafeței de 13567  mp.  în  domeniul  public  al statului;
 15. proiect  de  hotărâre  pentru  abrogarea  HCL  nr.  9/2018  privind  aprobarea încredințării în folosință gratuită Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani a imobilului –sediu administrativ compus din construcție (P+1) în suprafață construită de 362,00 mp și teren aferent în suprafață totală de 1629,00 mp situat în Focșani, str. Comisia Centrală nr. 80A, T 80, P 4628, T 81 P 4368, pe perioada existenței serviciului public;
 16. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează  locuințe  sociale  cu  chirie,  în  baza  prevederilor  Legii  locuinței  nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 17. proiect de hotărâre privind aprobarea normării numărului minim de locuri de parcare pentru construcțiile noi din municipiul Focșani;
 18. proiect  de  hotărâre  privind modificarea  Hotărârii  Consiliului  local  al municipiului Focșani nr. 217/2016 privind stabilirea criteriilor și a punctajului în vederea acordării înlesnirilor la plată a obligațiilor datorate bugetului local de către persoanele fizice;
 19. proiect  de  hotărâre  pentru,  completarea  anexei  la  HCL  nr.160/27.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Focșani;
 20. proiect de hotărâre privind avizarea funcționării teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public/privat al municipiului Focșani;
 21. proiect  de  hotărîre  pentru  aprobarea  inițieriii  unui  schimb  de  teren  dintre Municipiul Focșani și domnii Țigănescu Marian și Țigănescu Liliana Daniela;
 22. proiect  de  hotărâre   pentru   abrogarea   HCL   nr.401/27.10.2016   privind încredințarea în folosință gratuită de către Societatea Națională de Cruce Roșie-Filiala Vrancea, pe perioada 01.01.2017-31.12.2021 a imobilului-construcție și teren aferent, în suprafață de 328,00 mp., situat în Focșani, str.Albinei nr.18, în vederea derularii proiectului Adăpost de Noapte „Sf. Nicolae cel Nou”, pentru oamenii străzii;
 23. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită către Serviciul  Public  ”Creșe”  din  Municipiul  Focșani,  a  imobilului  compus  din construcție cu suprafața ocupată la sol de 135 mp. și teren aferent, în suprafață de 215,00  mp.,  situat  în  Focșani,  str.Albinei  nr.18,  județul  Vrancea,  pe  perioada existenței serviciului public, în vederea amenajării unei creșe;
 24. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.542/2017, privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală în Municipiul Focșani, în sensul corelării acestora cu creșterea salariului minim pe economie în anul 2018 și anul 2019, comparativ cu anul 2017;
 25. Raport  privind  verificarea  activității  asistenților personali  ai  persoanelor  cu handicap în semestrul I –2019, asistenți care lucrează în baza contractului de muncă încheiat cu Primăria municipiului Focșani;
 26. Plângerea prealabilă nr. 62/2019 formulată de Uniunea Salvați România –Filiala Vrancea, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 274/2019 privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr.27001  din 21.03.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire imobil spații comerciale, birouri și locuință S+P+4” ce se va realiza în județul  Vrancea,  Focșani,  str.Cuza  Vodă  nr.10,  nr.cad.  59616,  pe  terenul  în suprafață de 527,0 mp.

 

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: